Elektronická prihláška za člena

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr (napríklad 31.12.1970)

Odoslaním formulára sa prihlasujem za členku (člena) KOMORY OPATROVATELIEK SLOVENSKA (ďalej len KOS). Zaväzujem sa hradiť členský príspevok, dodržiavať stanovy KOS a podieľať sa aktívne na zlepšovaní postavenia slovenských opatrovateliek a opatrovateľov, ale aj slovenských sanitárok a sanitárov a dodržiavať etický kódex komunikácie na spoločnej sociálnej sieti.

Členstvo je aktívne po uhradení členského poplatku. Ten je 5€ na rok 2023. Informácie pre platbu budú dostupné po úspešnom vyplnení prihlášky.